مگ بلاگ

موتورهای دوستدار محیط زیست: چگونه سازندگان خودرو سبز می شوند

تقاضای مصرف کننده و فشار دولت همچنان تولیدکنندگان خودرو را به سمت طراحی های سازگار با محیط زیست سوق می دهد. این آینده خودروهاست.