مگ بلاگ

فضا

تفاوت بین آنها چیست؟

تفاوت بین آنها چیست؟

برای اینکه موتور موشک با سوخت مایع کار کند، باید سوخت و اکسید کننده را با مقدار، فشار و نسبت مناسب به داخل محفظه احتراق